Chính Sách Bảo Mật

Cập nhật lần cuối: ngày 03 tháng 6 năm 2020

Chính sách bảo mật này mô tả các chính sách và quy trình thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn khi bạn sử dụng Credit-10.com (còn được gọi là "Công ty", "Trang web", "Dịch vụ", "chúng tôi", "của chúng tôi" trong Thỏa thuận này). Chúng tôi sử dụng dữ liệu Cá nhân của bạn để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Bằng cách sử dụng Trang web, Bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo Chính sách bảo mật này

Ngôn ngữ chính của Chính sách bảo mật của Credit-10.com là tiếng Anh. Nếu Credit-10.com cung cấp bản dịch của bất kỳ phần nào trong Chính sách bảo mật, Bạn đồng ý rằng bản dịch chỉ được cung cấp để thuận tiện cho bạn. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa phiên bản tiếng Anh của Chính sách quyền riêng tư và bản dịch của nó, thì phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên.

Thu Thập và Sử Dụng Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn

Credit-10.com không xử lý đầy đủ thông tin cá nhân hoặc đơn xin vay tiền. Thông tin liên quan đến đơn xin vay được xử lý bởi công ty tín dụng nơi nộp đơn. Credit-10.com không bao giờ nhận hoặc sử dụng thông tin tín dụng người dùng.

Credit-10.com xử lý dữ liệu cá nhân theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung của EU (GDPR).

Thông tin chúng tôi thu thập

Dữ liệu cá nhân

Trong khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, Bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân nhất định có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng Bạn. Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Địa chỉ email
 • Dữ liệu sử dụng

Địa chỉ email

Khi bạn đăng ký nhận bản tin của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập và lưu trữ địa chỉ email của bạn để gửi email cho bạn với các hướng dẫn và tin tức. Chúng tôi chỉ gửi bản tin cho người dùng, những người đã xác nhận đăng ký của họ qua email.

Để cải thiện các bản tin của chúng tôi và đánh giá mức độ liên quan của nội dung, chúng tôi thu thập dữ liệu về cách người đăng ký tương tác với bản tin.

Người đăng ký có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào thông qua liên kết ở cuối mỗi bản tin hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi: support@credit-10.com.

Dữ Liệu Sử Dụng

Dữ Liệu Sử Dụng được thu thập tự động khi bạn sử dụng Dịch vụ.

Dữ Liệu Sử Dụng có thể bao gồm các thông tin như địa chỉ Giao thức Internet của thiết bị của bạn (ví dụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang Dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, thời gian và ngày truy cập của bạn, thời gian dành cho các trang đó, thiết bị duy nhất định danh và dữ liệu chẩn đoán khác.

Khi Bạn truy cập Dịch vụ qua thiết bị di động, chúng tôi có thể tự động thu thập một số thông tin nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn ở loại thiết bị di động bạn sử dụng, ID duy nhất của thiết bị di động, địa chỉ IP của thiết bị di động, Hệ điều hành di động của bạn , loại trình duyệt Internet di động Bạn sử dụng, số nhận dạng thiết bị duy nhất và dữ liệu chẩn đoán khác.

Vì chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân như tên hoặc địa chỉ, thông tin trên có thể không được liên kết với cá nhân Bạn.

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện hiệu suất của bạn. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn trong Chính sách cookie của chúng tôi.

Thông tin từ các nguồn khác

Chúng tôi cũng có thể có được thông tin về Bạn từ các nguồn của bên thứ ba, chẳng hạn như các đối tác hoặc nhà quảng cáo của chúng tôi. Theo hướng dẫn của bạn, chúng tôi cũng có thể nhận dữ liệu từ các dịch vụ của bên thứ ba cung cấp cơ chế chia sẻ thông tin mà bạn đã cung cấp cho bên thứ ba thông qua việc sử dụng giao diện chương trình ứng dụng (API), chẳng hạn như Facebook Connect hoặc Twitter API . Nếu chúng tôi kết hợp thông tin từ các nguồn khác với thông tin của Bạn mà chúng tôi thu thập thông qua Dịch vụ, chúng tôi sẽ xử lý thông tin kết hợp theo Chính sách bảo mật này, Điều khoản và luật hiện hành.

Sử Dụng Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn

Công ty có thể sử dụng Dữ liệu cá nhân cho các mục đích sau:

 • Để cung cấp và duy trì Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm giám sát việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.
 • Để quản lý các yêu cầu của bạn: tham dự và quản lý các yêu cầu của bạn cho chúng tôi.
 • Để cung cấp cho Bạn tin tức, ưu đãi đặc biệt và thông tin chung về các hàng hóa, dịch vụ và sự kiện khác trừ khi bạn đã chọn không nhận thông tin đó.

Lưu Trữ Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn

Thông tin được thu thập được lưu trữ trong các công ty bên thứ ba được lựa chọn cẩn thận có các quy trình thực thi GDPR và không bao giờ truyền thông tin họ thu thập. Dữ liệu về việc sử dụng dịch vụ web của chúng tôi được lưu trữ trong Google Analytics. Email và thông tin về việc sử dụng bản tin được lưu trữ trong Mailerlite. Thông tin được lưu trữ bởi các bên thứ ba này được quy định theo chính sách bảo mật của bên thứ ba.

Công ty sẽ lưu trữ Dữ liệu Cá nhân của bạn miễn là cần thiết cho các mục đích được nêu trong Chính sách bảo mật này.

Truyền Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn

Thông tin của bạn, bao gồm Dữ liệu Cá nhân, được xử lý tại các văn phòng điều hành của Công ty và tại bất kỳ nơi nào khác có các bên liên quan đến việc xử lý. Điều đó có nghĩa là thông tin này có thể được chuyển đến - và được duy trì trên - các máy tính nằm ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia hoặc khu vực tài phán chính phủ khác của bạn nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với quyền tài phán của Bạn.

Sự đồng ý của bạn với Chính sách quyền riêng tư này kèm theo việc bạn gửi thông tin đó thể hiện sự đồng ý của bạn với việc truyền tải đó.

Công ty thực hiện tất cả các bước cần thiết hợp lý để đảm bảo dữ liệu của bạn được xử lý an toàn theo Chính sách bảo mật này. Nó sẽ không được truyền tới bất kỳ tổ chức hay quốc gia nào trừ khi các biện pháp kiểm soát thích hợp được thực hiện.

Tiết Lộ Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn

Giao Dịch Kinh Doanh

Nếu Công ty có liên quan đến việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được truyền cho bên thứ ba và trở thành đối tượng của Chính sách bảo mật khác.

Thực thi pháp luật

Công ty có thể có nghĩa vụ tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn trong một số điều kiện, ví dụ, khi luật pháp hoặc cơ quan công quyền (ví dụ: tòa án) yêu cầu điều đó.

Các yêu cầu pháp lý khác

Công ty có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn tin rằng hành động này là cần thiết để:

 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
 • Bảo vệ và bảo vệ các quyền hoặc tài sản của Công ty
 • Ngăn chặn hoặc điều tra các hành vi sai trái có thể liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ
 • Bảo vệ người dùng Dịch vụ hoặc công chúng

Bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn

Bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền tải nào trên Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử là an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện thương mại có thể chấp nhận để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi điều hành. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, Bạn sẽ được chuyển đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư của mọi trang web bạn truy cập.

Chúng tôi không kiểm soát nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào và không chịu trách nhiệm về nội dung được xuất bản ở đó.

Thay đổi chính sách bảo mật này

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật của chúng tôi theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho Bạn về bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách quyền riêng tư.

Bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư này định kỳ để biết mọi thay đổi. Thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này là hợp lệ khi chúng được đăng trên trang này.

Quyền dữ liệu

Quyền của bạn với tư cách là một chủ đề dữ liệu bao gồm (nếu có):

 • Quyền được Dịch vụ của chúng tôi thông báo về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn
 • Quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn
 • Quyền xóa dữ liệu cá nhân của bạn (quyền bị lãng quên)
 • Quyền di chuyển, sao chép hoặc truyền dữ liệu cá nhân của bạn (tính di động của dữ liệu trên mạng)
 • Quyền ra quyết định tự động, bao gồm hồ sơ

Yêu cầu dữ liệu

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về quyền dữ liệu của bạn hoặc tin rằng chúng đã bị vi phạm bởi credit-10.com, vui lòng liên hệ với chúng tôi: support@credit-10.com.